Заштита животне средине

Заштита животне средине један је од главних приоритета и интегрални део стратегије ефикасног управљања Компанијом “Коридори Србије”

„Коридори Србије“, као одговорна компанија, одредили су за свој приоритет рационално коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја аутопутних пројеката на здравље људи и животну средину.

За све деонице аутопутева чија је изградња поверена Коридорима Србије, сагласно Законима Републике Србије, спроведен је поступак процене утицаја на животну средину, сагледани су обим и трајање утицаја и предвиђене су мере заштите животне средине. Током припреме пројеката прибављени су и у пројекте уграђени услови институција надлежних за послове заштите животне средине, заштите културног блага, заштите вода и др. Поступци су праћени уз перманентно учешће јавности и одржан је велики број јавних расправа и презентација са циљем да се становништву и заинтересованој јавности пружи што шири увид у утицаје пројекта на животну средину и здравље људи, као и да се презентују пројектом предвиђене мере заштите.

Непосредно пре почетка изградње деоница на Коридору 10, сагласно оперативним политикама заштите животне средине Банака које учествују у финансирању ових пројеката (Светска Банка, Европска инвестициона Банка и Европска банка за обнову и развој) израђени су и одговарајући Планови управљања заштитом животне средине. Плановима су за сваку од деоница прецизно дефинисани поступци за умањење негативних утицаја пројеката на животну средину. Сваки План је презентован јавности на локалу, у месним заједницама, општинама и градовима које се налазе у непосредном окружењу аутопутних деоница чија је градња сада у току.

Као посебан доказ посвећености Компаније заштити животне средине током изградње аутопутева на Коридору 10 „Коридори Србије“ су ангажовали специјални надзор у циљу контроле испуњења свих мера заштите и одговарајућих мониторинг програма, дефинисаних како у пројектној документацији тако и у Плановима Управљања заштитом животне средине.

Бука

Саобраћајна бука представља један од најизраженијих негативних утицаја наших пројеката на животну средину. Из тог разлога пројектована су и биће кроз пројекат имплементирана одговарајућа техничка решења заштите од буке, са акцентом на изградњу заштитних баријера - зидова за заштиту од буке.

Вода

Очување квалитета површинских и подземних вода је постигнуто кроз пројектовање различитих система за контролисани  одвод, прихват и пречишћавање отпадних отеклих вода са коловоза.

Отпад

Управљање опасним и неопасним отпадом је регулисано доследном применом Закона али и одредби дефинисаних у Плановима управљања заштитом животне средине, уз перманентну контролу од стране надзорних органа.

Очување културног блага

„Коридори Србије“ су обезбедили установама задуженим за заштиту споменика културе да непосредно пре отпочињања радова на изградњи аутопутева обаве опсежна заштитна археолошка ископавања и да за претходних неколико година омогуће држави Србији да се очувају предмети и други налази од изузетног културног значаја како за српску тако и за светску културну баштину.

Студије о преоцени утицаја на животну средину:

Е80 Пирот - Суково - Димитровград
Е80 Просек - Црвена Река
Е80 Црвена Река - Пирот
Е80 Обилазница Димитровграда
Е75 Грабовница- Грделица
Е75 Владичин Хан - Доњи Нерадовац
Е75 Царичина Долина - Владичин Хан
Е75 Доњи Нерадовац - Левосоје
Е75 Горње поље - Царичина Долина

План управљања заштитом животне средине за пројекат аутопута Е-75 Ниш – граница БЈРМ, деоница ЛОТ 6 Тунел Манајле - Владичин Хан.

документ у пдф формату 

План управљања заштитом животне средине за пројекат аутопута Е-75 Ниш – граница БЈРМ, деоница Грделица (Горње Поље) – Царичина Долина 

документ у пдф формату

План управљања заштитом животне средине за пројекат аутопута Е-75 Ниш – граница БЈРМ, деоница Царичина Долина – Владичин Хан
документ у пдф формату

План управљања заштитом животне средине за пројекат аутопута Е-75 Грабовница – Левосоје, деоница Грабовница – Грделица
документ у пдф формату

План управљања заштитом животне средине на пројекту аутопута Е75, Грабовница - Левосоје, деоница: Владичин хан – Доњи Нерадовац
документ у пдф формату

Ревидована Студија о процени утицаја на животну средину на нивоу коридора аутопута Е-80 Ниш - Димитровград

Идејни пројекат аутопута Е-75: НИШ – ГРАНИЦА БЈРМ, деоница: Грабовница – граница БЈРМ; ИЗВЕШТАЈ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА, МАЈ 2009.
документ у пдф формату

Идејни пројекат аутопута Е-80: НИШ – ДИМИТРОВГРАД, деоница: Просек – граница Бугарске; АНЕКС ИЗВЕШТАЈА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА, МАРТ 2010.
документ у пдф формату

Акциони план за заштиту животне средине & чек листа за Аутопут Е-80: НИШ – ДИМИТРОВГРАД, Деоница: Пирот – Димитровград, Нацрт 2, Април 2010
документ у пдф формату

Акциони план за заштиту животне средине & чек листа за Аутопут Е80: Ниш – Димитровград, Деоница: Обилазница Димитровград
документ у пдф формату